Van rá keretünk

+36-1/310-3454, +36-1/310-0739, +36-30/436-4181

kepkeretezes@gmkepkeretezok.hu

Általános kereskedelmi feltételek

Érvényesség

Amennyiben más értelmű írásos megállapodás Felek között nem született, úgy a GM Üvegezők Boltja Kft. (a továbbiakban: Kft.) ezen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban: Ákf.) tekinti irányadónak. Ettől való eltérés csak a szerződéses kapcsolat létrejöttét megelőzően lehetséges és minden esetben írásban kell rögzíteni a módosításokat. A megrendelőnek az Ákf. eladási feltételeitől eltérő kikötményeit nem ismerjük el, azok elfogadására csak egy írásba foglalt megállapodás megkötése révén kerülhet sor.

Amennyiben a megrendelő és a Kft. között a szerződés akár írásban, akár ráutaló magatartás formájában jön létre, az Ákf. feltételei kikötöttnek és elfogadottnak tekintendők, ha csak a szerződésből vagy a szerződő felek ráutaló magatartásából más nem következik. Ráutaló magatartás alatt az olyan esetek értendők, amelyben cselekményeik révén egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. a megrendelőnek milyen terméket, milyen ellenérték fejében értékesít, illetve vesz meg a megrendelő.

Az Ákf. feltételei csak azokra a jogügyletekre vonatkoznak, amelyeket a Kft. közvetlenül kötött meg vagy hozott létre a megrendelővel. A megrendelő által ugyanazon termékre utólag harmadik személlyel létesített szerződéses kapcsolatból eredően az Ákf. szerinti követelések a Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

1. Ajánlat, megrendelés

A Kft. érvényes árajánlatának azokat az árakat tekinti, amelyeket a közzétett árlistája tüntetett fel, azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy az árlista szerinti árakat bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztassa. Ez azonban nem zárja ki, hogy megfelelő szerződési feltételek kikötése esetén a Kft. az árlista szerinti áraktól egyedi árra nézve adjon ajánlatot. Egyedi árra vonatkozó ajánlat érvényességi feltétele az ajánlat közlésétől számított 15 nap feltéve, ha a Kft. nem vállalt ennél hosszabb ajánlati kötöttséget. Az ajánlati kötöttség határidején belül tett elfogadó ajánlattal az egyedi ár véglegesnek tekintendő. Az elfogadási határidőn túl eszközölt nyilatkozattal szemben a Kft. egyedi árajánlata már magára nézve nem kötelező kivéve, ha az elkésett elfogadó nyilatkozatot is hatályosnak nyilvánítja.

Az előző bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak a szerződés vagy jogügylet egyéb feltételei tekintetében is, vagyis a Kft. és a megrendelő között a szerződés csak akkor jön létre, ha a megrendelő a szerződés valamennyi feltételét magába foglaló ajánlatot az ajánlati kötöttség határidején belül minden feltétel tekintetében elfogadja. De szerződés akkor is létrejöhet, ha a Kft. a hozzáintézett megrendelést 15 napon belül, vagy olyan határidőn belül, amit a megrendelő megjelölt minden vélemény eltérés nélkül visszaigazolja. Megrendelés személyesen, akár szóban is a Kft. Székhelyén vagy, telefax igénybevételével vagy e-mail formájában a tiffany@gmuvegezok.hu címre adható fel. Bármilyen formában is történjék a megrendelés az ahhoz kapcsolódó ajánlat vagy visszaigazolás a Kft. részéről írásban történik. Akár a megrendelő megrendelésének vagy ajánlat kérésének a Kft. részéről való elfogadásával vagy a Kft. ajánlatának vagy visszaigazolásának a megrendelő általi elfogadásával kívánják- e a felek a szerződést megkötni, a szerződés létrejöttére csak akkor kerülhet sor, ha a felek minden részletes és fontos szerződési feltételben írásbelileg megegyeztek vagy ezt igazolja ráutaló magatartásuk.

A jogügylet mielőbbi létrehozása céljából a Kft. szükségesnek tartja, hogy a megrendelő – ha ismeri – megrendelésében vagy ajánlatkérésében tüntesse fel a termék cikkszámát és termékazonosító kódját is.

Felvilágosítás, információ kérése esetén a legegyszerűbb megoldás, ha a megrendelő a Kft. vevőszolgálatát keresi meg a tiffany@gmuvegezok.hu e-mai címen vagy a 06-1-303-8375, 06-1-210-9315 telefonszámokon.

Ábrákra, rajzokra, kalkulációkra és további dokumentumokra a Kft. fenntartja kizárólagos szerzői, feltalálói jogát és azt, hogy magát tekintse ezek kizárólagos tulajdonosának. A dokumentumokat harmadik személy számára nem lehet ismertté tenni vagy azokat harmadik személyhez eljuttatni, illetőleg ezeket bármilyen módon nyilvánosságra hozni. Ilyen szándék esetén szükséges beszerezni a Kft. előzetes írásbeli engedélyét.

2. Árak

A Kft. által alkalmazott árak eltekintve, amikor a bruttó áruértéket tüntetik fel, nettó áraknak tekintendők, amelyek a mindenkor érvényes adón felül nem tartalmazzák a szállítási, csomagolási, postai és szerelési költségeket sem, mint hogy ezek az árak a Kft. székhelyén vagy telephelyein történő áruátvételhez igazodnak.

Mivel az árak a Ft-nak a nemzetközi valuta árfolyamhoz igazodó értékét veszik figyelembe, a kiinduláshoz képest bekövetkező árfolyamváltozás esetére a Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát, kivéve, ha az árfolyamváltozás mértéke nem haladja meg annak 2 %-át. Árváltoztatást von maga után az is, ha az árkialakítást követően az árra kiható tényezők tekintetében költségnövekedéssel járó változás következik be, ilyenek pl. a termék előállításának üzemi költségei.

Az előző bekezdésben foglalt szabályok a már létrejött szerződésekben kikötött árakra is érvényesek, s amennyiben a Kft. ármódosító indítványát a megrendelő elutasítja, az érvényesítheti a jelen Ákf-ben kikötött, a szerződéstől való elállási jogát.

3. Viszonteladók kedvezményei

A Kft. viszonteladói kedvezményben azt a megrendelőt részesíti, amely aláírta az együttműködési megállapodást, elismerve, hogy a kedvezmény mibenlétére, nyújtásuk feltételeire s végül azok mértékére ezen megállapodás kikötései az irányadóak. Egyébként is szükség van a kedvezmény rendszerben való részesedéshez az, hogy a megrendelő előző évi vásárlásának nettó értéke elérje az alábbi felsorolás szerinti legkisebb mértéket. A megállapított kedvezmény a megállapodás aláírása szerinti év február hó 1. napjától a következő év február hó 1. napjáig lebonyolított ügyletekre érvényes. Ezen kedvezmény egyébként egyedi termékekre és szolgáltatásokra, valamint nagy értékű gépekre és azok tartozékaira nem szerezhető. Az együttműködési megállapodás létrehozása annak is függvénye, hogy a megrendelői vásárlás viszonteladás céljából történjen, amit egyébként a Kft. jogosult ellenőrizni. Az adott kedvezmények csak azokat illetik meg, akiknek a Kft. azt közvetlenül adta. Az egyedi kedvezmények különböző akciókkal és más engedményekkel nem vonhatóak össze.

Kivételes esetben, viszonteladás hiányában is nyújtható a viszonteladói kedvezmény, ha a saját célra történő vásárlás értéke eléri az aktuálisan meghatározott legkisebb értékhatárt.

4. Fizetési feltételek

A Kft. az alábbi fizetési módok alkalmazását teszi lehetővé:

Készpénzfizetés. Amennyiben a megrendelő az árut a Kft. székhelyén vagy telephelyén veszi át, vagy veteti át az igénybe vett fuvarozóval, a fizetés számla ellenében készpénzzel vagy bankkártyával egyaránt történhet.

Átutalásos fizetés. Postai úton vagy egyéb szállítási (fuvarozási) mód esetén a megrendelő a részére megküldött számla összegét átutalással a hozzáérkezésétől számított 8 munkanapon belül a Kft. számlájára köteles kifizetni. Ezen fizetési határidő elmulasztása a kamatfizetési kötelezettség beálltán túlmenően azzal jár, hogy a további megrendelések vételár-tartozását az áru átvételekor egy összegben és készpénzben köteles kifizetni.

Ugyan így készpénzben és egy összegben kell kiegyenlítenie a vételárat annak a megrendelőnek, aki új vásárlóként jelentkezik a Kft-nél.

Amennyiben a megrendelőnek nincs együttműködési megállapodása a Kft-vel, vagy személye nem esik az azonnali készpénzfizetési kötelezettség hatálya alá, a vételár 30 %-át köteles a szerződés teljesítése előtt előlegként a Kft-nek megfizetni. Szállításkor pedig a fennmaradó vételárhátralék nyomban egy összegben kifizetendő.

A számlának a megrendelő részére való eljuttatásának a szabályait a 6. pont tartalmazza.

Késedelmes fizetés

Megrendelő a fizetés esedékessége napjától a fizetés megtörténtéig tartó időtartam a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot köteles a Kft-nek megfizetni, amennyiben fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti. Ezen túlmenően a Kft. jogosult a megrendelővel szemben kártérítési igénnyel is fellépni, ha annak fizetési késedelméből eredően őt kár érte.

Az esedékessé vált vételár fizetéssel szemben megrendelő csak a jogerős bírói ítélettel a Kft. terhére megállapított ellenkövetelését jogosult beszámítani.

5. Csomagolás

A Kft. a szerződések tárgyát képező termékeket egységcsomagolással látja el. Amennyiben a vásárlás értéke az 50.000.-Ft-ot nem éri el, úgy a Kft. csomagolási költséget jogosult felszámítatni. Ha viszont a vásárlás összértéke az 50.000.-Ft-ot meghaladja a Kft. a csomagolás költségét átvállalja. Különleges csomagolás alkalmazásának az igénye esetén annak költségeit a közteherrel együtt a Kft. a megrendelőre áthárítja.

6. Szállítás és Tulajdonjog

A Kft. az átadott, vagy az áru elfuvarozása esetén a megrendelő részére eljuttatni kívánt áru szállítmányhoz szállítólevelet és számlát mellékel, illetve juttat el a megrendelőhöz. A szállítólevél az áru közvetlen kísérője és példányai megfelelő kitöltésével alkalmas az áru átadásának illetve átvételének az igazolására, de arra is, hogy ez az esemény mikor következett be. A számla csak közvetlenül a Kft. székhelyén vagy telephelyén, a megrendelő által eszközölt átvételkor számít az áru közvetlen kísérőjének, minden más esetben azt a Kft. az áruküldeménytől függetlenül juttatja el a megrendelőhöz. Ezen szabály alól csak az a kivétel, amikor a megrendelő a 4. pontban foglaltak figyelembe vételével készpénz fizetése útján tartozik vételár tartozását kiegyenlíteni, ez esetben ugyanis a pénzügyi teljesítéskor a számlát is megkapja.

Postai csomagküldés

A Kft. maximum 20 kg tömegű (súlyú) áruküldeménynek a megrendelő költségére és veszélyére való postai csomagnak a megrendelő címére való feladására külön kívánságra vállalkozik, ez a feltétel azonban a törékeny (pl. üveg) árukra nem vonatkozik.

Gyorspostai csomagküldés

Ugyancsak a megrendelő külön kívánságára és költségére valamint veszélyére a Kft. az áru eljuttatásáról gyorspostai csomagküldés útján is gondoskodik. A gyorspostai küldeményt továbbító futárszolgálat munkanapokon az általa meghatározott időtartam alatt kézbesíti a megrendelőnek a csomagot, amely kézbesítési időpontot a megrendelő figyelemmel kísérni és betartani tartozik. Amennyiben az előbbiek ellenére sem állt módjában a futárnak a csomagot kézbesíteni, a megadott címen értesítést hagy a várható új kézbesítési időpontra nézve, de a megrendelőnek lehetősége nyílik arra is, hogy a futárszolgálatnál vagy a Kft. ügyfélszolgálatánál egyeztetést foganatosítson a szállítmány átvételének időpontja, megváltozott helye vagy a tekintetben is, hogy igény szerint felár ellenében a küldeményt részére a munkaidőn vagy munkanapokon kívüli időpontokban is kézbesítsék.

Amennyiben a gyorspostával továbbítani szándékozott áru nettó értéke kevesebb, mint 30.000.-Ft, akkor a csomag küldés költségét a Kft. az árura vonatkozó számlában tünteti fel és hajtja be az áru értékével együtt a megrendelőtől. Ugyanez vonatkozik a biztosítás díjára nézve is. Ha viszont a vásárolt érték a 30.000.-Ft-ot meghaladja, a Kft. a gyorspostai költséget magára vállalja, kivéve a biztosítás díját.

A gyorspostával történő árukiszállítás úgynevezett utánvéttel történik, vagyis a kiszállított árut követő számla szerinti összeget a megrendelőnek a futárszolgálat eljáró alkalmazottjának kell készpénzben kifizetnie. Kivétel ezen szabály alól az, amikor a 4. számú pontban foglalt feltételek szerint a megrendelőt előleg fizetésének kötelezettsége terheli, ekkor ugyanis ha utánvétes számla a maradék vételárat tartalmazza, s a küldeménynek a gyorspostai szolgálat részére, továbbítás végett történő átadására csak az előleg megfizetésének igazolása után kerülhet sor.

Kézbesíthetetlenség esetén a futárszolgálat a megrendelővel szemben jogi eljárást kezdeményezhet a megkísérelt szállítás költségeinek megtérítése végett.

Saját kiszállítás

Az ebben való, írásbeli megállapodás esetén az árut a Kft. saját gépjárműveivel juttatja el a megrendelőhöz, a nála alkalmazott ütemezett szállítási feltételek szerint. A Kft.-nél alkalmazott ütemezési rend értelmében kedden és csütörtökön kerül sor a budapesti címekre való kiszállításokra. A kiszállítás díja a 2. pontban említett árakra vonatkozó jegyzékben található, a mindenkori árváltozások figyelembe vételével.

Ugyancsak az előző bekezdésben említett helyen feltüntetett díj megfizetése ellenében a Kft. vállalkozik vidéki címek részére való kiszállításokra, ennek ütemezése azonban esetenként, a felgyülemlett vidéki fuvarok számától és attól függően, hogy ezeken hány és milyen egymástól távol eső közigazgatási egységet (pl. várost, községet stb.) érintenek.

Amennyiben a küldemény vételára a nettó 30.000.-Ft-ot meghaladja a Kft. az áru kiszállítását díjmentesen hajtja végre.

Fuvarkár érvényesítése

Postai csomagküldés esetén az illetékes postajárat helyszínen lévő munkavállalójával, gyorspostai kézbesítés alkalmával a futárszolgálat illetékes alkalmazottjával, saját fuvareszközzel való kiszállításkor pedig a Kft. alkalmazottjával kell nyomban közös jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben a szállítmányban sérülés vagy hiány tapasztalható. Ennek elmaradásának hiányában utólagosan a Kft.-t kártérítési felelősség nem terheli!

Szállítási határidő

A termékek szállítási határidejére nézve közvetlen vásárlás esetén az azzal való egyidejűség, megrendelés visszaigazolása alkalmával a visszaigazolásban megjelölt, míg szerződésbe foglalt áruvásárlás esetén a szerződésben kikötött időpont, vagy határidő az irányadó.

Tulajdonjog

A megrendelő által a Kft.-től megvásárolt áruk tulajdonjoga azzal egyidejűleg száll át a megrendelőre, hogy a vételárat teljes egészében kiegyenlítette.

7. Reklamációk hatékony ügyintézése

Amennyiben az áruval kapcsolatban a megrendelő szavatossági igénnyel, úgynevezett reklamációval kíván fellépni, úgy célszerű mindennemű ügyintézést megelőzően ezt a Kft. erre rendszeresített ügyfélszolgálatánál a 06-1-303-8389 vagy a 06-1-303-8375 távbeszélő számon telefonon bejelenteni., ahol a szükséges felvilágosítást a megrendelőnek nyomban megadják. A továbbiakban a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet és ezen keresztül a Polgári törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szavatossági és a jótállási igény érvényesítéséről szóló szabályai szerint kell úgy a megrendelőnek, mint pedig a Kft.-nek eljárnia. A szabályszerűen bejelentett igény ismeretében a Kft. a megrendelővel közösen a már hivatkozott 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. §-a szerinti jegyzőkönyvet veszi fel, s a Kft-nek kötelessége mindazon információkat és intézkedéseket foganatosítani, amelyeket ezen rendelet tartalmaz.

8. Jótállás (garancia)

A Kft. az általa értékesített termékekre a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint a Ptk. szerint vállal jótállási kötelezettséget.

A jótállási igényre alapított, de nem közvetlenül a termék hibájából származó, úgynevezett közvetett károk megtérítését a Kft. kizárja.

9. Szavatosság

A szavatossági igény egyébként azonos a 7. pont alatt megemlített reklamációkkal, éppen ezért az abban a pontban már ismertetett jogszabályi rendelkezéseket kell a szavatossági igények érvényesítésére nézve alkalmazni. A szavatossági igények érvényesítésének részletes feltételeit, nemkülönben az ahhoz kapcsolódó, nem egy esetben jogvezető határidőket a Ptk. tartalmazza.

Az előző bekezdésben foglaltakon kívül a Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. sz. törvény szabályait, s a megrendelő szavatossági igényének értékelésénél e törvény rendelkezéseit szintén figyelembe veszi.

Az áru visszaküldéséhez minden esetben szükség van a Kft. előzetes jóváhagyására. Téves vásárlás esetén a Kf.-nek nem áll módjában az áru ellenértékének visszatérítése, cseréje.

A szavatossági igényre alapított, de nem közvetlenül a termék hibájából származó, úgynevezett közvetett károk megtérítését a Kft. kizárja.

10. Adatvédelem

A Kft. betartja mindazokat az előírásokat, melyeket rá nézve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előír. Az adatvédelemhez kapcsolódó részletes szabályokat a Kft „Adatvédelmi Nyilatkozata” szabályozza.

A Kft. a megrendelők azon adatait, amelyek az adatvédelmi jogszabály hatálya alá esnek harmadik személyek részére csak akkor adja ki, ha erre saját jogainak megvédése vagy követelései behajtása érdekében szükséges, de csak olyan harmadik személy részére, aki bizalmas adatok kezelésére jogosult. Maga a Kft. megrendelők adatait szintén az adatvédelem szabályai szerint tárolja, ezeket az érintett megrendelővel egyetértésben üzleti kapcsolataik létesítéséhez vagy annak lebonyolításához használja fel, de gondoskodik egyben arról is, hogy ezek az adatok illetéktelen személyek tudomására ne jussanak, nyilvánosságra ne kerüljenek.

A megrendelők is kötelesek a Kft. személyére üzlet- és árpolitikájára vonatkozó adatait megőrizni, ezért tilos ezeket harmadik személyekkel közölni vagy nyilvánosságra hozni, függetlenül attól, hogy az adatok milyen adathordozó formájában vagy milyen módon jutottak a tudomásukra. Ilyen adatok körébe tartoznak a különleges körülményekre való tekintettel kidolgozott ajánlatok és/vagy szerződés szövegek. Indokolt esetben a Kft. ezen titoktartási kötelezettség körébe tartozó adatok vonatkozásában a megrendelő kérésére a Kft. írásban felmentést adhat.

A jelen Általános Kereskedelmi Feltételek az alulírott napon, az ugyanakkor megtörténő kifüggesztésével lép hatályba, s amíg ezzel ellentétes hirdetmény közzétételére nem kerül sor érvényben is marad, a mellékletét képező ár- és költségjegyzékkel együtt.

A weboldal sütiket használ a kiváló bőngészési élményért.

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ a jobb böngészési élményért, ezek nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A sütik letiltása bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

A weboldal sütiket használ a kiváló bőngészési élményért.

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ a jobb böngészési élményért, ezek nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A sütik letiltása bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Süti engedélyek elmentve